Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 2016-12-02
ZNASZ SYTUACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA W GMINIE MIASTA RADOMIA?

Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu ten problem można rozważać również w kategoriach nasilenia jego występowania:

Poziom niski (1)

Osoba  wymagająca  niewielkiego,  okresowego  wsparcia  w wybranych czynnościach  wykraczających poza  podstawowe  aktywności  dnia codziennego,  lub  terapii/rehabilitacji  w niewielkim  wymiarze  czasowym. Może samodzielnie, bądź z niewielkim wsparciem .

Poziom średni (2)

Osoba  wymagająca  codziennego  wsparcia  w  miejscu  zamieszkania  w

postaci  usług  opiekuńczych  (gospodarczych  i  pielęgnacyjnych),  lub codziennej  terapii/rehabilitacji.  Wymaga  wsparcia,  by  uczestniczyć w życiu społecznym.

Poziom wysoki (3)

Osoba  wymagająca  stałego  wsparcia  w  miejscu  zamieszkania w większości podstawowych czynności dnia codzienne go,  lub  codziennej intensywnej  terapii/rehabilitacji.  Jest  w  stanie  uczestniczyć  w  życiu społecznym  jedynie  przy  pomocy  innej  osoby.  Spełnia  kryteria pozwalające na skierowanie do placówki całodobowego pobytu.

Analiza SWOT

 

Mocne strony

Słabe strony

 • Ofert a edukacyjna dostosowywana do części potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przedszkola i szkoły posiadające oddziały integracyjne, jak również istnienie  szkół specjalnych skierowanych do dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej,
 •  sieć placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą  i usprawniającą,
 • osoby niepełnosprawne chętne do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i korzystania z poradnictwa zawodowego,
 • angażowanie społeczności lokalnej w działania wspierające i przełamywanie        stereotypów środowiskowych –aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • mała aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych przy wysokim odsetku ww. grupy społecznej w strukturze beneficjentów MOPS,
 • niedostateczna liczba ofert pracy wpływających do Powiatowego Urzędu    Pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych,
 • niska stopa zatrudnienia osób z niepełnosprawnością,
 • niewielki udział niepełnosprawnych w formach wsparcia  i aktywizacji zawodowej,
 • niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w   PUP,
 • trudna sytuacja finansowa osób niepełnosprawnych,
 • stereotypy i uprzedzenia do osób niepełnosprawnych,   zwłaszcza osób    psychicznie chorych,
 • świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych),
 • realizacja programu pn. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”,
 • realizacja projektu „Po prostu pracuj -aktywizacja osób niepełnosprawnych z Radomia w latach 2013-2014”
 • mała aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych przy wysokim  odsetku ww. grupy społecznej w strukturze beneficjentów MOPS,
 • niedostateczna liczba ofert pracy wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych,
 • niska stopa zatrudnienia osób z niepełnosprawnością,
 • niewielki udział niepełnosprawnych w formach wsparcia i aktywizacji zawodowej,
 • niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP,
 • trudna sytuacja finansowa osób niepełnosprawnych,
 •  stereotypy i uprzedzenia do osób niepełnosprawnych,   zwłaszcza osób psychicznie chorych,
 • ograniczenia i trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry specjalistów świadczących usługi opiekuńcze,
 • niewielka liczba organizacji pozarządowych odpowiadających na konkurs ofert na zadania pomocy społecznej,
 •  brak standardów usług opiekuńczych,
 • brak dobrze wyposażonej publicznej, ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 •  brak kompleksowych działań partnerskich,
 • brak chętnych osób do prowadzenia rodzinnych domów pomocy społecznej,
 • słabo rozwinięta infrastruktura systemu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szanse

Zagrożenia

 • wzrost poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych,
 •  zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
 •  zwiększeni e aktywności potencjalnych pracodawców,
 •  likwidacja barier architektonicznych       i w komunikowaniu się,
 • egzekwowanie przepisów dotyczących przystosowania obiektów budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie dostępu do nowoczesnych systemów informacyjnych (w tym pomoc w  zakupie sprzętu komputerowego  i w dostępie do internetu),
 • współpraca z mediami w celu kształtowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz upowszechniania wiedzy o ww. grupach społecznych,
 •   współpraca sektora publicznego  z sektorem pozarządowym,
 •   dostęp do finansowania inicjatyw  na rzecz osób z niepełnosprawnością ze     środków funduszy strukturalnych,
 • umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

 

 • starzenie się społeczeństwa, wzrost odsetek osób starszych w strukturze społecznej,
 • rosnąca liczba osób niepełnosprawnych,
 • uzależnienie od pomocy społecznej,
 • niedostosowanie wymogów rynku pracy do struktury mieszkańców Radomia,
 •  relatywnie coraz niższe (wobec kosztów utrzymania) świadczenia emerytalno -rentowe,
 • utrudniony dostęp do bezpłatnych usług opieki zdrowotnej,
 • ograniczone możliwości sfinansowania badania stanu zjawiska niepełnosprawności.

 

Prognoza i rekomendacje:

Przy  wielości  podmiotów  oferujących  osobom  niepełnosprawnym rehabilitację społeczną, zdrowotną i zawodową zachodzi potrzeba zwiększenia koordynacji działań zarówno instytucji samorządowych jak i pozarządowych.

Przy  zakładanej  do  2020  roku  wzrastającej  liczbie  osób  niepełnosprawnych należy  zadbać o  indywidualizację  rozwoju  dla  osób  pozostających  w  wieku aktywności  zawodowej,  zindywidualizowaną  rehabilitację  i  opiekę  dla niepełnosprawnych  w  wieku  poprodukcyjnym.  Wzrastająca  systematycznie liczba osób niepełnosprawnych wymaga dostosowania miasta do potrzeb tej grupy społecznej, co oznacza systematyczne diagnozowanie potrzeb tej  grupy oraz inwentaryzację istniejących barier nie tylko architektonicznych, ale także mentalnych.

Wyzwania:

 • Zapewnienie dostępu do rehabilitacji dostosowanej optymalnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • Spójne monitorowanie skali problemu .
 • Aktywizowanie  społeczne  i  zawodowe  osób  niepełnosprawnych z uwzględnieniem  własnej  aktywności  osoby  niepełnosprawnej w podejmowaniu wyzwań.
 • Tworzenie  i  rozwijanie  spójnego  systemu  aktywizacji  i  integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin zwiększających autonomię osoby i rodziny. Promowanie systemowych rozwiązań.
 • Prowadzenie działań wielosektorowych (pomoc społeczna, rynek pracy, ochrona zdrowia)
 • Rozwój  usług  środowiskowych  wspierających  osoby  chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny. Deinstytucjonalizacja usług.
 • Promowanie    zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych    na  otwartym  i chronionym rynku pracy.
 • Zapewnienie dostępności do edukacji osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie inicjatyw tworzenia i rozwijania działalności wszelkich grup samopomocowych dla rodzi n dotkniętych niepełnosprawnością

 

 

 

 


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu