Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 2016-12-15
ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI SKŁADANIA FISZKI INNOWACJI

Warunkiem ubiegania się o grant jest złożenie prawidłowo wypełnionej Fiszki Innowacji na formularzu udostępnionym na stronie internetowej projektu: www.chcemypracowac.umradom.pl w zakładce Dokumenty do pobrania. Dokumenty będzie można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysyłając wydrukowany  komplet  dokumentów  na adres: Urząd Miejski w Radomiu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 53, 26 -600 Radom z dopiskiem Konkurs Grantowy „Chcemy Pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” lub Biuro Projektu ul. Kelles - Krauza 19, pok. 12, 26-600 Radom z dopiskiem „Chcemy Pracować – Innowacje   w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Dokumenty będzie można również składać osobiście  w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53  pok. 182 – Sekretariat Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej lub w Biurze Projektu w Radomiu ul. Kelles-Krauza 19 pok. 12 w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem Konkurs Grantowy „Chcemy Pracować- Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Przed wypełnieniem i złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Procedurami dotyczącymi realizacji projektu, w których zawarte są wszelkie najważniejsze informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacji.

Formularz rekrutacyjny- Fiszka Innowacji wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w biurze projektu.

 

Przed przesłaniem wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu proszę upewnić się czy:

 

  1. Wniosek został spięty.
  2. Wszystkie strony wniosku zostały ponumerowane.
  3. Wszystkie strony wniosku zostały parafowane.
  4. Czy wniosek został podpisany długopisem.
  5. Zalecane jest aby wniosek został wypełniony komputerowo wydrukowany i podpisany długopisem, dopuszczalne jest ręczne wypełnienie wniosku długopisem przy zastosowaniu drukowanych liter.
  6. Oświadczenie Wnioskodawcy zostało odpowiednio podpisane (ze wskazaniem miejsca i daty wypełnienia dokumentu).
  7. Czy wszystkie załączniki do wniosku są kompletne.
  8. W przypadku kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność rejestrową - czy do wniosku dołączony został Załącznik nr 4 – dokument rejestrowy ze wskazaniem sposobu reprezentacji.

 


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu